Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.


Wszystko na temat:

30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)                       
 

Kurs trwa 30h - 2 tygodnie.
 
Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas).
 

forma zajęć: 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Kurs składa się z:

   -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

   - czatu dyskusyjnego

    -  zadań do samodzielnego wykonania

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty każdy kursant otrzymuje dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania.
Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć.
 
 
Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia kursu:
  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. W każdym tygodniu udostępniane są kursantom dwa tematy, o ile prowadzący nie zdecyduje inaczej (i nie udostępni tematów wcześniej).
  3. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  4. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania  - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  6. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).
  7. przykład zadania zaliczeniowego (pracy zaliczeniowej): poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie w grupie zajęć integracyjnych z zachowaniem wszystkich zasad
 

Do kogo skierowane są kursy aktywizacji osoby podopiecznej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość?.
 
Kursy aktywizacji odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób, 
które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej. 

 
Po ukończeniu 30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.

                         zaświadczenie - strona 1                            zaświadczenie - strona 2
 
 
 
Kurs jest odpłatny.
      
Odpłatność za kurs wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). 

      Wpłat należy dokonywać na konto:

      Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
      ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
      nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
      tytułem: kurs aktywizacji osoby podopiecznej
 

 
Co należy zrobić, żeby zapisać się na 30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (on - line)?.

        W celu zapisania się na kurs arteterapii odbywający się w formie on - line należy:

        1. Wypełnić podanie - podanie

        2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL)

        3. Ksero dowodu podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

        4. Komplet dokumentów należy przesłać, na adres:

             Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

             ul. Zwycięstwa 147

             75-950 Koszalin

             bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

             szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

           bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

 
czas trwania kursu - średnio 2 tygodnie

Terminy rozpoczęcia kursu:

Kurs trwa cały czas - nabór ciągły.

Masz pytania odnośnie kursu?.
Pisz odpiszemy. 
                                                                                                   
##formIDbbdb76f59172e889bb1e8418762fdce0end##