Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

                         kursy  OPIEKUNA  OSÓB  STARSZYCH

                                                   przebieg kursów:
 
 
               
                  Każdy Kursant może 
dostosować sposób odbycia i zaliczenia kursu dostosowany do własnych                                         indywidualnych preferencji. 
                  
                  Kursy rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie tak szybko jak chcecie.

                Kursy w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) 
                można odbyć i zaliczyć poprzez:

              odbycie zajęć praktycznych
      bądź poprzez      rozwiązanie testu zaliczeniowego
                      i napisanie jednej pracy zaliczeniowej                                                          
i napisanie jednej pracy zaliczeniowej

    W celu ukończenia kursu w formie odbycia zajęć praktycznych należy:

    1. Opanować dostarczony przez Szkołę materiał nauczania. 

Każdy Kursant otrzymuje materiały dydaktyczne nagrane na płycie.

    2. Odbyć zajęcia praktyczne:
    Kursanci odbywający 60h kursy odbywają 30h zajęć           praktycznych

    Kursanci odbywający 90h kursy odbywają 50h zajęć           praktycznych

    Kursanci odbywający 150h kursy odbywają 100h zajęć        praktycznych

          Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u pracodawcy, u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie zakładach opieki, bądź w placówce, w której jest prowadzona opieka. Zajęcia praktyczne można również odbyć u osoby podopiecznej zarówno w Polsce, jak i za granicą). Osoby odbywające zajęcia praktyczne za granicą mogą przesłać dzienniczki wypełnione w języku niemieckim, bądź angielskim.

          Zajęcia praktyczne można odbyć w każdej instytucji, zakładzie pracy świadczącej usługi opiekuńcze.
 
          Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały dla opiekuna
          Dzienniczek i instrukcję wypełniania dzienniczka wysyłamy Kursantom pocztą.
 
          W celu przyspieszenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  materiały dla opiekuna  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory 
          prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.

          Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie Państwo zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.
 
    3. Napisać jedną pracę zaliczeniową na jeden z podanych poniżej tematów:                                               
  1) główne problemy występujące w pracy opiekuna,
  2) omów zadania opiekuna na rzecz podopiecznych,
  3) przedstaw zajęcia twórcze, jako element wykorzystania               czasu wolnego i aktywizacji podopiecznego,
  4) przedstaw różne formy pomocy podopiecznemu,
  5) omów różne formy pomocy podopiecznemu,
  6) opisz podstawowe warunki niezbędne do wykonania                   zabiegów higienicznych u osób obłożnie chorych. Opracuj           procedurę wykonania toalety,
  7) pielęgnacja pacjenta z odleżynami, 
  8) opiekujesz się mieszkańcem z rozpoznaną cukrzycą T.2.             Zaplanuj edukacje podopiecznego w zakresie samoopieki i           samopielęgnacji.
  9) opracuj dla podopiecznych program doskonalenia                       umiejętności spędzania wolnego czasu przez podopiecznego.
 
  Dzienniczek i prace kontrolną należy przesłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima


       

ul. Zwycięstwa 147


     

75-950 Koszalin

       

Prace kontrolną można przesłać pocztą, bądź na adres 

          e-mail: szkolaoptima@o2.pl    

 

 
Kursy rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


 
 

Ukończenie kursu w formie rozwiązania testu zaliczeniowego należy:

Kursanci, którzy wybierają formę odbycia i zaliczenia kursu poprzez rozwiązanie testu zaliczeniowego otrzymują e - mailem dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały dydaktyczne oraz test zaliczeniowy. Po opanowaniu materiału kursanci przystępują do testu zaliczeniowego. Test jest testem wyboru. Tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa.

          Po wypełnieniu testu należy nacisnąć guzik wyślij. Kursant automatycznie otrzyma odpowiedź, czy zaliczył test za pierwszym razem.

          Kursanci, którzy nie zaliczą testu za pierwszym razem mogą ponownie podejść do testu zaliczeniowego.

Napisać jedną pracę zaliczeniową na jeden z podanych poniżej tematów:                                               
  1) główne problemy występujące w pracy opiekuna,
  2) omów zadania opiekuna na rzecz podopiecznych,
  3) przedstaw zajęcia twórcze, jako element wykorzystania czasu           
      wolnego i aktywizacji podopiecznego,
  4) przedstaw różne formy pomocy podopiecznemu,
  5) omów różne formy pomocy podopiecznemu,
  6) opisz podstawowe warunki niezbędne do wykonania zabiegów                     higienicznych u osób obłożnie chorych. Opracuj procedurę                           wykonania toalety,
  7) pielęgnacja pacjenta z odleżynami, 
  8) opiekujesz się mieszkańcem z rozpoznaną cukrzycą T.2.                             Zaplanuj edukacje podopiecznego w zakresie samoopieki i                           samopielęgnacji.
  9) opracuj dla podopiecznych program doskonalenia umiejętności                        spędzania wolnego czasu przez podopiecznego.
 
przykłady poprawnie napisanych prac kontrolnych - materiały dla opiekuna
 

Prace kontrolną można przesłać pocztą, bądź na adres 

   e-mail: szkolaoptima@o2.pl  


 
Opanowanie modułu pierwszej pomocy.

Kursanci, uczestniczący w kursach opiekuna z modułem pierwszej pomocy po ukończeniu kursu opiekuna otrzymują link do e-platformy edukacyjnej, wraz z hasłem i loginem, na której zamieszczone są  materiały z zakresu pierwszej pomocy oraz dostęp do testu zaliczeniowego. Prawidłowe rozwiązanie testu zaliczeniowego, z zakresu pierwszej pomocy jest równoznaczne z otrzymaniem przez kursanta zaświadczenia o ukończeniu 20h szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 
Kursy rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
   

 
 

 

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy