Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
   Home      kursy oligofrenopedagogiki
 

       kursy  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI dla terapeutów - 270h

        odbywają się w następujących formie: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
        odległość
           Kurs w formie zaocznej rozpocznie się 8 listopada 2013r.
          Nabór na kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa cały czas  
          (nabór ciągły).
           270h kurs kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć w
           dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
              Uwaga: Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty. Nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, w celu uzyskania uprawnień do pracy z dziećmi niepełnoprawnymi
              intelektualnie, muszą ukończyć, bądź studia podyplomowe, bądź kurs zorganizowany przez placówkę kształcenia nauczycieli.
 
 
 
  
   Zapoznaj się z naszymi innymi kursami, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie samokształcenia.
 
   198h kurs terapii zajęciowej          205h kurs instruktora terapii zajęciowej          270h kurs oligofrenopedagogiki         
   150h kurs opiekuna osób starszych         150h kurs opiekuna osób niepełnosprawnych          kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów
 
   oraz szkoleniami:  barwa, jako element terapeutyczny         konstrukcja i role bajki terapeutycznej         terapia kolorem - zasady
   wprowadzania kolorów
 
 
 
  
 Program kursu jest programem autorskim opracowanym na podstawie programu ramowego "kursu kwalifikacyjnego z zakresu
 oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo" Ministerstwa Edukacja Narodowej z 1992r.
 

 
  cel  kursu:
  Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i refleksyjnego organizowania środowiska 
  edukacyjnego uczniów, wychowanków, bądź podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń. 
  Nabycie umiejętności: diagnozy, monitorowania, oceny zachowań, postaw, wiedzy, umiejętności podopiecznych niepełnosprawnych umysłowo.
  Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci/ osób niepełnosprawnych umysłowo.
 

 
  270h kursy  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI dla terapeutów
 
   dla terapeutów i wychowawców
   
   Kurs  jest  przeznaczony dla terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, w szpitalach na oddziałach dziecięcych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych. W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. 
   
   Kursy odbywają się w następujących formach: w  formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   
  podbudowa (wymagania):  wykształcenie minimum średnie
 

 
 
 
  Wszystko na temat:

 
  270h kurs OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
  dla terapeutów
 
  w formie: zaocznej
 
   podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum
   średnie

 
    Kurs rozpoczyna się 8 listopada 2013r. o godz. 16,00.
 
    Kurs dzieli się na część praktyczną i teoretyczną.
 
    Część teoretyczna liczy 120h.
 
     Część praktyczna liczy 150h.
 
 
    Po ukończeniu 270h kursu oligofrenopedagogiki kursant otrzymuje następujące zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem.
 
   zaświadczenie - strona 1        zaświadczenie - strona 2
 
    Zajęcia teoretyczne 
    Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.
    W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
 
     Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku ZS Nr 10
    w  Koszalinie (dawna samochodówka), ul. Gnieźnieńska 8.
    W zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu.
 
    Przy szkole znajduje się schronisko młodzieżowe, w którym
    można wynająć sobie pokój.
    Na życzenie kursantów rezerwujemy miejsca noclegowe.


  Zajęcia teoretyczne (120h), będą odbywały się w następujących terminach:
  8-9 listopad,  15-16 listopad, 22-23 listopad, 6-7 grudzień,  13-14
  grudzień,  20-21 grudzień 2013r., 10-11 styczeń, 16-17 styczeń  2014r.
 
  W skład zajęć teoretycznych (120h) wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:
  - pedagogika specjalna - 10h, 
    (rewalidacja: przewlekle chorych i kalekich, głuchych i niesłyszących, dzieci niewidomych i niedowidzących)
  - oligofrenopedagogika - 25h,
    (teoria kształcenia specjalnego, współczesne systemy rewalidowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
      rola środowiska rodzinnego w procesie oddziaływań rewalidacyjnych)
  - podstawy psychologiczne rewalidacji - 20h,
    (diagnoza psychologiczno - kliniczna upośledzenia umysłowego, psychoterapia dzieci)
  - rewalidacja indywidualna - 20h,
    (zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, praca wyrównawczo - dydaktyczna, reedukacja, diagnoza na użytek zajęć 
     rewalidacji indywidualnej, percepcja wzrokowa ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonetycznego, rozwój
     mowy, niepowodzenia w uczeniu się matematyki, zaburzenia życia emocjonalnego i osobowości dzieci)
  - dydaktyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo - 15h,
  - dydaktyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo - 15h,
  - dydaktyka wychowania w internacie - 15h.
 
 
Praktyka

 Zajęcia praktyczne (150h), odbywają się w dni powszednie, w godz. 8,00-14,00, we wskazanych przez szkołę dwóch    placówkach. 60h w placówce pierwszego stopnia, 90h w placówce drugiego stopnia.
 Zajęcia praktyczne łącznie trwają 25 dni po 6h dziennie.
Zarówno pierwsza część zajęć praktycznych, jak i druga jest podzielona na dwie części.
 W części pierwszej kursant uczestniczy w zajęciach w roli obserwatora, w drugiej części występuje, jako   osoba prowadząca zajęcia.
 Tak więc praktyka trwa 150h.
 Część pierwsza praktyki trwa 90h.
 Z czego 50h pierwszych godzin zajęć praktycznych kursant odbywa w formie obserwatora.
 Następne 40h praktyk kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia.
 Część druga praktyki trwa 60h.
 Z czego 60h pierwszych godzin zajęć praktycznych kursant odbywa w formie obserwatora.
 
Następne 30h praktyk kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia.
 
uwaga
Istnieje możliwość, odbycia przez kursanta, zajęć praktycznych w wybranych przez kursanta 
 instytucjach, np. w miejscu swojego zamieszkania, bądź w swoim zakładzie pracy.
 W tym wypadku zaleca się również odbycie zajęć praktycznych w dwóch różnych placówkach, np.: w warsztacie terapii zajęciowej, bądź w internacie, czy też np. w świetlicy środowiskowej, itd. Dopuszcza się tutaj wszelkie możliwości odbycia zajęć praktycznych.
Dopuszcza się również możliwość odbycia zajęć praktycznych w jednej placówce (dotyczy to osób, które nie mają możliwości odbycia zajęć praktycznych w dwóch różnych miejscach).
Osoby odbywające zajęcia praktyczne w jednej placówce przez pierwsze 70h uczestniczą w zajęciach, jako obserwatorzy. Pozostałe 50h zajęć kursant odbywa, jako osoba prowadząca zajęcia, podczas których realizuje (przynajmniej częściowo) własne scenariusze zajęć.
 

Kurs  jest  odpłatny. Odpłatność  za  kurs  terapii wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Opłatę można uiszczać w dowolnych  ratach. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100,00 zł.


Warunki zaliczenia kursu:
 Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych.
 Odbycie 150h zajęć praktycznych. Zaliczenie dzienniczka praktyk oraz 5 scenariuszy zajęć.
 przez szkolnego opiekuna praktyk.

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej?.

W celu zapisania się na kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie zaocznej należy:

1. Wypełnić podanie

 

2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

sekretariat@szkolaoptima.pl

5. Jeżeli pracujecie Państwo z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie prosimy o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku: (nazwa stanowiska) i pracuje z osobami (dorosłymi, dziećmi) upośledzonymi w stopniu: .... . 

  

Wszystko na temat: 270h kurs OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
 dla terapeutów
 w formie: z zastosowaniem metod i technik
 kształcenia na odległość (samokształcenie kierowane)
 
podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum  średnie

Nabór na kurs trwa cały czas (rekrutacja ciągła)
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.
 
Do kogo skierowany jest 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
Kurs 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, a także do innych osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąść udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.
 
Jakie kwalifikacje daje mi 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kursant biorący udział w 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
               zaświadczenie - strona 1         zaświadczenie - strona 2
 
Jaki jest koszt 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

Co należy zrobić, żeby zapisać się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie:
 
Pick a date
>>>>podanie<<<<
>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na kurs: ologofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<<
>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<<
 

2. Wypełnić umowę w dwóch egzemplarzach
 
        umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima              
     ul. Zwycięstwa 147                                                                            
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: pzszoptima@o2.pl, bądź na: sekretariat@optima.szkola.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową

4. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej, czy też pracujecie Państwo z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie prosimy o dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs oligofrenopedagogiki
 
W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  KURS OLIGOFRENOPEDAGOGIKI  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały do ukończenia kursu 
oraz drogą pocztową:
1. materiały do nauki (na płycie DVD)
2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia
3. tematy prac zaliczeniowych
4. pomoc e-mailową i telefoniczną
5. dostęp do czatu z wykładowcami
 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Odbyć 150 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs oligofrenopedagogikę
 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać pierwszą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:
 
a.    Charakterystyka funkcjonowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, będących w wieku wczesnoszkolnym.
 
b.    Rola i sposoby integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym.
 
3. Napisać drugą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:  
 
a. Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 
b. Sposoby eliminowania zachowań trudnych prezentowanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 
3. Scenariusze zajęć (w cyklu) w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego.
 
4. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

 

 
 

 

5. Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, anatomii i patologii. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test.

6. Osoby chętne odbywają u nas na miejscu w Koszalinie 18h zajęć z zakresu oligofrenopedagogiki 

(1 weekend - zajęcia odbywają się w piątek w godz. 15,00-21,00, w sobotę w godz. 8,00-17,00).

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
kurs instruktora oligofrenopedagogiki dla terapeutów w pytaniach i odpowiedziach
 
Masz  pytania  odnośnie  kursu?.
Pisz  odpiszemy. 
 
       
 

 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl