Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 • określania misji instytucji opiekuńczych i pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem roli domu pomocy                 społecznej w zmieniających się warunkach społecznych;
 • określania zadań i kompetencji zawodowych opiekuna w pomocy instytucjonalnej uwzględniając obowiązujące standardy usług;
 • postrzegania  człowieka jako niepowtarzalnej, złożonej jednostki w kontekście jego możliwości, ograniczeń oraz interakcji społecznych;
 • dokonywania w sposób kompleksowy analizy potrzeb i problemów podopiecznego;
 • wspierania i towarzyszenia człowiekowi w różnych czynnościach życia codziennego (higiena osobista, samoobsługa, organizacja czasu wolnego) oraz dbania o jego bezpieczeństwo;
 • wykorzystywania w praktyce zawodowej różnych metod i narzędzi rehabilitacji, terapii i aktywizacji;
 • współpracowania z podopiecznym oraz z innymi, ważnymi dla niego osobami (rodzina, znajomi, specjaliści);
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu ułatwienia adaptacji jednostki do warunków życia w placówkach opiekuńczych lub pomocowych, bądź do zmian związanych z przewlekłą chorobą, niepełną sprawnością lub starością;
 • kształtowania odpowiednich postaw u podopiecznych;
 • dokonywania systematycznej ewaluacji pracy z podopiecznym;
 • komunikowania się z różnymi grupami podopiecznych oraz udzielania wsparcia i porad w sytuacjach trudnych lub kryzysowych;
 • kierowania się zasadami etyki międzyludzkiej i zawodowej;
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości świadczonych usług opiekuńczych;
 • aktywnego uczestniczenia w projektach integracji podopiecznych ze środowiskiem lokalnym;
 • stosowania zasad dobrej organizacji pracy własnej i podopiecznego;
 • skutecznego negocjowania i rozwiązywania problemów oraz konfliktów wśród podopiecznych placówek opiekuńczych;
 • nagłaśniania i prezentowania na forum publicznym interesów podopiecznego;
 • udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • nauczenia podopiecznego wykonywania podstawowych czynności poprzez planowane zajęcia ruchowe, plastyczne lub techniczne;
 • prowadzenia dokumentacji pracy z podopiecznym;
 • wykorzystywania osiągnięć techniki w pracy z podopiecznym (w szczególności takie jak komputer);
 • wzbogacania warsztatu własnej pracy przez udział w kursach, szkoleniach lub wymianę doświadczeń z innymi opiekunami;
 • współuczestniczenia w procesie kształcenia praktycznego adeptów do zawodu.