Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

SZKOLNY  PLAN  NAUCZANIA

 

POLICEALNA  SZKOŁA  DLA  DOROSŁYCH  Optima
 
 

rok  szkolny  2009/010
 
 

ZAWÓD:  opiekunka  środowiskowa – semestr  I

 

numer  programu:  346[02]/SP/MEN/2001.06.26

 

Okres  nauczania – 1  rok  w  systemie  zaocznym

 

podbudowa programowa:  szkoła  dająca  wykształcenie  średnie

 

Lp.

Bloki  programowe

Ilość  godzin 

w  semestrze

Ilość  godzin

w  cyklu  nauczania

I

II

PSYCHOSPOŁECZNE  UWARUNKOWANIA  PRACY  Z  PODOPIECZNYM

 

 

 

1.

Elementy pedagogiki  społecznej i opiekuńczej

12

-

12

2.

Elementy  pedagogiki specjalnej

6

-

6

3.

Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej

12

-

12

4.

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej

12

-

12

5.

Podstawy psychopatologii

-

12

12

ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  PODOPIECZNEGO

 

 

 

6.

Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w Polsce

 

12

 

-

 

12

7.

Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi

 

-

 

18

 

18

8.

Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania

 

30

 

-

 

30

9.

Podstawy prawa

12

-

12

10.

Wybrane elementy organizacji i zarządzania

6

-

6

OPIEKA  NAD  PODOPIECZNYM

 

 

 

11.

Pierwsza pomoc

12

-

12

12.

Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska

-

12

12

13.

Higiena żywienia

-

12

12

14.

Metodyka organizacji czasu wolnego

-

12

12

UMIEJĘTNOŚCI  WSPOMAGAJĄCE  PRACE  Z  PODOPIECZNYM

 

 

 

15.

Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji

10

14

24

16.

Język migowy

-

18

18

17.

Elementy informatyki

18

-

18

18.

Wybrane umiejętności interpersonalne

-

12

12

19.

Zarys wiedzy o gospodarce

-

18

18

PRAKTYCZNA  NAUKA  ZAWODU

 

 

 

20.

Zajęcia praktyczne

18

50

68

21.

Trening integracyjny

20

-

20

 

RAZEM:

 

180

 

178

 

358

22.

Zblokowana praktyka zawodowa (po 4 tygodnie x 6 godz. dziennie w I i II semestrze)

 

 

 

24

 

RAZEM:

 

 

 

382