Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.

  
      Wszystko na temat:

      205
h kursu instruktora terapii

    odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
    na odległość (on - line)
                           
 
 
  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie
      z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie zaocznej:  http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
 
  
     Program kursu jest programem autorskim.
 
 
 
  
     podbudowa kursu: wykształcenie średnie
 
 
 
 
      cel 205h kursu instruktora terapii:
       Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
 
 
 
  
     Do kogo skierowany jest kurs?

      Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących, jako instruktorzy terapii (m. in.: w warsztatach terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, m. in. oraz w pozostałych instytucjach, w których stosowana jest terapia zajęciowa, bądź elementy terapii, które pracują na stanowiskach terapeutów, instruktorów, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane aktualnie bezpośrednio z zawodem.

 
 
 

        czas trwania kursu - 205h.

        Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

       Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.                          
 
 

  
     Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 205h kursu instruktora terapii odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod        
      i technik kształcenia na odległość?.
      Kursant biorący udział w 205h kursie instruktora terapii odbywającym się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo                 zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez                           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

       zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

 
 
  
      forma zajęć: 

       Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
     Kurs składa się z:

   -  7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)  

      Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.

    -  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

         - czatu
 
         - testu zaliczeniowego

        - 100h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy)
 
     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego i kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź
      dyplomu ukończenia szkoły wyższej podpisane za zgodność z oryginałem oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma dostęp                                        do platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi 
      prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania (krótkie prace zaliczeniowe) oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie. 
     Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e- mailem.

 

  
      Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy              zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce            z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach.                           
 

  
     Co należy zrobić, żeby zapisać się na 205h kurs instruktora terapii odbywający się z wykorzystaniem metod i               technik kształcenia na odległość?.

     W celu zapisania się na 205h kurs instruktora terapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
      na odległość należy:

     1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
     2. Kserokopie dowodu osobistego i kserokopie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły                                         średniej) podpisane za zgodność z oryginałem przesłać na adres: 
         Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

     3. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

          Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
          Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
          Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset  dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: 205h kurs instruktora terapii

 
     4. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
             ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

      5.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
           e-mailem: 
           dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajduje się 7 lekcji.
           Pomoc e-mailową i telefoniczną.
           Dostęp do czatu z wykładowcami.
           drogą pocztową: 
           dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, dzienniczek, wraz z instrukcją wypełniania oraz test zaliczeniowy.
 
 
 
  
     Co należy uczynić, żeby ukończyć 205h kurs instruktora terapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod 
     i technik kształcenia na odległość (on - line)?

       W celu odbycia kursu instruktora terapii w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

        1.  Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.  Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.
        2.  Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką prace zaliczeniową na podany temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład ogólnego normowania jednego,wybranego               przez siebie, procesu poznawczego.
       3.  Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).
             Pytania na czat umieszczone są na platformie.    
       4.  Napisać prace zaliczeniową na temat: opracowanie tygodniowego (miesięcznego) planu pracy dla wybranej przez Kursanta pracowni terapii zajęciowej.
      5.  Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać o na adres szkoły.
      6.  Odbyć 100h zajęć praktycznych.
           Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, 
            w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko 
            pojętą terapią zajęciową, itd.).

              Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

              Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Kursanci                   odbywają zajęcia praktyczne. 

             Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na                          podstronie - materiały na terapię

    Pamiętaj:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).
 

  
      Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy              zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce            z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach.                           
 

  
      
      pytania dotyczące kursów terapii zajęciowej odbywających się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie 
      stacjonarnej prosimy kierować tutaj. W treści wiadomości prosimy wpisać nazwę kursu, który Was interesuje.
 
  >undefined<

 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy