Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
       kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
 
 
 
 
 
 
        wszystko na temat:

    kursów  instruktora  terapii  zajęciowej

 
 
      odbywających się w formach: 
                                                            - zaocznej, 
                                                            - stacjonarnej,
                                                            - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line),  
   
        Każdy kursant odbywający kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
       na odległość (on - line) może wybrać sposób odbycia i zaliczenia kursu.
       (
dostosować sposób odbycia i zaliczenia kursu do własnych indywidualnych preferencji).

      Kurs w formie on - line można odbyć i zaliczyć na 2 sposoby:

      poprzez o
dbycie 100h zajęć praktycznych         lub         udział w zajęciach on - line

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem                                metod i technik kształcenia na odległość.       

        198h kurs terapii zajęciowej           270h oligofrenopedagogiki dla terapeutów               30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej               70h kurs elementy arteterapii               
          
          270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów                            

        oraz szkoleniami:

        praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi               barwa, jako element terapeutyczny               konstrukcja i role bajki terapeutycznej          

          terapia kolorem – zasady wprowadzania kolorów               wybrane metody pracy               bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci          

          podstawy pedagogiki opiekuńczej              podstawy komunikacji interpersonalnej              przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty

 

 
       Do kogo skierowane są kursy instruktora terapii zajęciowej?.

       Nasze kursy skierowane są głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, które na          skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. 

       Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą uzupełnić swojego wykształcenia poprzez                studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.

       Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.

       Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.

        Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.: pracowników warsztatów terapii zajęciowej,           osób zatrudnionych w środowiskowych domach samoopieki, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej, domach             dziennego pobytu, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, i in.), które pracują na stanowiskach terapeutów                     zajęciowych, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane aktualnie bezpośrednio z zawodem.     kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
     wszystko na temat kursów instruktora terapii zajęciowej odbywających się w formach                                              zaocznej oraz stacjonarnej
 


       wszystko na temat:

      205h kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod 
      i technik kształcenia na odległość (on - line)

      (nabór ciągły - zapisy trwają cały czas)
 

 
Do kogo są skierowane kursy instruktora terapii zajęciowej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?.
 

Kurs instruktora terapii zajęciowej odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane sa przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

Jakie kwalifikacje daje mi kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

    zaświadczenie         suplement do zaświadczenia

Jaki jest koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy kurs instruktora terapii zajęciowej prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


 Co należy uczynić, żeby odbyć i ukończyć kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość? (on - line).

W celu odbycia 205h kursu instruktora terapii zajęciowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

wybrać formę odbycia i zaliczenia kursu: 

czy w formie: tradycyjnej, czy w formie: udziału w zajęciach on - line.Kursanci, którzy wybrali udział w kursie w formie tradycyjnej

1. Muszą odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

Uwaga. 

Osoby pracujące powyżej 3 lat na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej, na pisemną prośbę są zwalniane z odbycia zajęć praktycznych. Warunkiem zwolnienia kursanta z odbycia 100h zajęć praktycznych jest przesłanie zaświadczenia, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej oraz wypełnienie podania - podanie. W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym (minimum 3 lata) oraz w pełnym wymiarze czasu pracy/etatu.

Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi - przykłady prac

3. Napisać pracę zaliczeniową: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej (np.: rękodzieła, malarska, tkacka, światła, itd.) – według otrzymanej instrukcji - przykłady prac

4. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

5. Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test zaliczeniowy. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test. Kursanci, którzy nie zaliczą testu za pierwszym razem mogą ponownie podejść do testu zaliczeniowego.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej należy:

1. Wypełnić podanie
 
    podanie
 
2. Wypełnić umowę. 

umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima                  
     ul. Zwycięstwa 147                               
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową.

4. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
e-mailem dostęp do platformy edukacyjnej, 
drogą pocztową:
1. materiały do nauki (na płycie CD)
2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją   wypełnienia
3. tematy prac zaliczeniowych
4. dostęp do naszej platformy edukacyjnej, której znajdują się materiały.
5. pomoc e-mailową i telefoniczną
6. dostęp do czatu z wykładowcami
 

     Kursanci, którzy chcą odbyć i ukończyć kurs                          poprzez udział w zajęciach on - line.

  1. Muszą odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

      (osoby 

  2. Odbywają zajęcia za pośrednictwem szkolnej platformy 

      e-mailowej. 

     W każdym tygodniu kursanci opanowują zakres materiału z              innych metod terapii zajęciowej.


 
     Kurs składa się z:

       100 godzin zajęć praktycznych

  -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego         opanowania)

   -  zadań do samodzielnego wykonania

   - czatu dyskusyjnego

     Po opanowaniu materiału lekcji kursant wykonuje zadanie                  zaliczeniowe oraz na forum odpowiada na zadane pytania.

 

     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii           dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy 
      kursant otrzyma dostęp do platformy edukacyjnej, na której zamieszczane 
      są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci                               przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie             zadania oraz uczestniczą w dyskusjach na forum. 
      Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują  e- mailem.

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. 


      205h kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem metod i technik         kształcenia na odległość poprzez udział w zajęciach on - line trwa 6 tygodni.
      Kurs można rozpocząć, w każdym dowolnie pasującym kursantowi terminie.
 

 
Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
2. Wypełnić umowę w dwóch egzemplarzach 

umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima                  
     ul. Zwycięstwa 147                               
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową.

4. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź  w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej


Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
e-mailem dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały.
Pomoc e-mailową i telefoniczną.
Dostęp do czatu z wykładowcami.
 

 

     Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia 205h kursu instruktora                terapii zajęciowej:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. W każdym tygodniu udostępniany jest kursantom jeden temat, o ile prowadzący nie zdecyduje inaczej (i nie udostępni tematów wcześniej).
  3. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  4. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  6. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).

 
 
 
pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
  >undefined<

 
                   
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl