Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
                       kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
 
 
 
 
 
 
        wszystko na temat:

    kursów  instruktora  terapii  zajęciowej

     odbywających się w formach:
 
          - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
            na odległość (on-line),                                          
          - zaocznej, 
          
          - stacjonarnej,
        
       Każdy kursant odbywający kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem 
       metod i technik kształcenia na odległość (on - line) może wybrać sposób odbycia i zaliczenia                                    kursu.
       (
dostosować sposób odbycia i zaliczenia kursu do własnych indywidualnych preferencji).

     Kurs w formie on - line można odbyć i zaliczyć na 2 sposoby:

     w formie tradycyjnej
       bądź        poprzez udział w zajęciach on - line

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
      Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie 
      wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w formie zaocznej - 
 
           kursy terapii zajęciowej:                       pozostałe kursy dla terapeutów:                      8h szkolenia dla terapeutów:
          - 60h kurs podstaw terapii zajęciowej             70h kurs podstaw elementy arteterapii                   praca terapeutyczna z dziećmi z problemami emocjonalnymi
                                                                     - 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów        terapia kolorem - zasady wprowadzania kolorów                                                                                                         - 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów          praca terapeutyczna z dziećmi z problemami 

 
      Do kogo skierowane są kursy instruktora terapii zajęciowej?.
       
       Nasze kursy skierowane są głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy 
       terapii zajęciowej, które na skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. 
       Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. W związku z powyższym nie mogą                                         
uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć kształcenia 
       w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.
       Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
       Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.
       Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.:        
       pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samoopieki,         
       ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w domach pomocy społecznej, domach  dziennego 
       pobytu, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, i in.), które pracują na stanowiskach 
       terapeutów zajęciowych, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane   
       aktualnie bezpośrednio z zawodem.


    kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
    wszystko na temat kursów instruktora terapii zajęciowej         
    odbywających się w formach zaocznej oraz stacjonarnej
 


       wszystko na temat:

    205h kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się 
    w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
    na odległość (on - line)
    (nabór ciągły - zapisy trwają cały czas)
 

 
Do kogo są skierowane kursy instruktora terapii zajęciowej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?.
 

Kurs instruktora terapii zajęciowej odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Podbudowa kursu:
Wykształcenie średnie.

 Jak długo trwa kurs?     
205h kurs instruktora terapii zajęciowej w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez udział 
w zajęciach on - line trwa średnio 6 tygodni.
Długość trwania kursu zależy od Kursanta. Każdy Kursant indywidualnie kończy kurs.
Kurs można rozpocząć, w każdym dowolnie pasującym kursantowi terminie.
 

Jakie kwalifikacje daje mi kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

    zaświadczenie         suplement do zaświadczenia


Jaki jest koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.Kiedy rozpoczyna się i kończy kurs instruktora terapii zajęciowej prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.Z jakich modułów składa się 205h kurs instruktora terapii zajęciowej?

205h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość składa się z:

   -  7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania) znajdujących się na szkolnej    platformie edukacyjnej Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia

    -  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

        - czatu
 
        - testu zaliczeniowego
 
        - 100h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne kursanci mogą odbyć w swoim zakładzie pracy)
   

Jak wygląda przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej i co należy uczynić, żeby ukończyć kurs?.

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego i 

kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia szkoły wyższej podpisanych

za zgodność z oryginałem oraz dokonaniu wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma dostęp do 

szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczonych jest 7 lekcji. Za pośrednictwem platformy 

edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania

(krótkie prace zaliczeniowe) oraz uczestniczą w dyskusjach na czacie. 

Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem oraz listem poleconym.

Przebieg 205h kursu instruktora terapii zajęciowej jest następujący:

       W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

        1. Opanować 7 materiał lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.
        2. Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką pracę zaliczeniową na podany temat.
             Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką prace zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład 
          ogólnego normowania jednego,wybranego przez siebie, procesu poznawczego.
       3. Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: 
            w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).
            Pytania na czat umieszczone są na szkolnej platformie edukacyjnej pod Lekcjami nr 1 i 2.
       4. Rozwiązać test zaliczeniowy (Kursanci otrzymują test listem poleconym. Po jego rozwiązaniu odsyłają go na adres szkoły).
       5. Odbyć 100h zajęć praktycznych.
Kursanci biorący udział w 205h kursie instruktora terapii zajęciowej muszą odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczkówmateriały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową

 Uwaga. 

Osoby pracujące powyżej 3 lat na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej, na pisemną prośbę 

są zwalniane z odbycia zajęć praktycznych. Warunkiem zwolnienia kursanta z odbycia 100h zajęć praktycznych jest przesłanie 

zaświadczenia, że dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź instruktora terapii zajęciowej oraz 

wypełnienie podania -podanie. W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym (minimum 3 lata) oraz 

pełnym wymiarze czasu pracy/etatu.    
   


Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie
 
          podanie
 
2. Przesłać na adres szkoły wymagane dokumenty, a więc: kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty, legitymacja, prawo jazdy, bądź innego dokumentu) oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwa ukończenia szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Dokumenty prosimy przesłać na adres szkoły:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

3. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej.  W                   zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

4. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany poniżej nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej

 
5. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej 
w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

 6.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
           
           e-mailem: 
           - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały do opanowania oraz 7 lekcji,
           - pomoc e-mailową i telefoniczną,
           - dostęp do czatu z wykładowcami.
           
           listem poleconym: 
           - rachunek na wpłaconą kwotę,
           - dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia,
           - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się materiały do opanowania oraz 7 lekcji, 
           - test zaliczeniowy.

 


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję wypełniania dzienniczka oraz przejrzeć wzory prawidłowo wypełnionych dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 

     Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia 205h kursu instruktora terapii zajęciowej:

  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).


Program kursu jest programem autorskim.
Zastosowane podczas kursu trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. Uwaga

Osoby, które nie posiadają komputera, bądź nie mają dostępu do internetu mogą odbyć 205h kurs instruktora terapii zajęciowej na odległość w formie tradycyjnej.

Osoby, które wybrały tę formę odbycia kursu (formę tradycyjną - korespondencyjną): 

1. Muszą obligatoryjnie odbyć 100 godzin zajęć praktycznych.

2. Napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi - przykłady prac

3. Napisać pracę zaliczeniową: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej (np.: rękodzieła, malarska, tkacka, światła, itd.) – według otrzymanej instrukcji - przykłady prac

4. Napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych na podane tematy.

5. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

5. Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test zaliczeniowy. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test. Kursanci, którzy nie zaliczą testu za pierwszym razem mogą ponownie podejść do testu zaliczeniowego.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie tradycyjnej należy:

1. Wypełnić podanie
 
    podanie
 
2. Przesłać na adres szkoły wymagane dokumenty, a więc: kserokopie dowodu osobistego, bądź innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź świadectwa ukończenia szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
Dokumenty prosimy przesłać na adres szkoły:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

3. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej.  W                   zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

4. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Osoby wpłacające z góry pełna kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłat należy dokonywać na podany poniżej nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej

 
5. Osoby chcące podpisać umowę o kurs proszone są o pobranie umowy umowa - pobierz i wypełnienie jej 
w dwóch egzemplarzach.  
         Umowę wraz z kserokopiami dokumentów prosimy przesłać na adres:
           Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
         ul. Zwycięstwa 147                               
         75-950 Koszalin
           bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

 6.  Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują:
 1. materiały do nauki (na płycie CD)
 2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją  wypełnienia
 3. tematy prac zaliczeniowych
 4. test zaliczeniowy
 5. pomoc telefoniczną
 6. rachunek na wpłaconą kwotę
 


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
 
 
pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
##formID8aaac9d1889eab8910280da683613cefend##
  >undefined<