Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
       kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
 
 
     kursy  instruktora  terapii  zajęciowej
 
 
       Do kogo skierowane są  kursy  instruktora  terapii zajęciowej?.

          Nasze kursy skierowane jest głównie do osób pracujących w zawodzie terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej,     
       którzy na skutek zmiany przepisów muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Ludzie ci często nie posiadają wykształcenia wyższego, lecz średnie, bądź policealne. 
       W związku z powyższym nie mogą uzupełnić swojego wykształcenia poprzez studia podyplomowe. Ze względu na wiek oraz pracę również nie mogą podjąć 
       kształcenia w dziennej szkole policealnej w zawodzie: terapeuta zajęciowy.
 
        Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.

       Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.

    Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.: pracowników warsztatów      terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach opieki, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych,    w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego, w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, w fundacjach i  stowarzyszeniach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, i in.), które pracują na stanowiskach terapeutów zajęciowych, bądź na pokrewnych  stanowiskach pracy. W kursie mogą również uczestniczyć inne osoby nie związane aktualnie bezpośrednio z opieką społeczną.
 
 

    kursy  instruktora  terapii  zajęciowej

 
     odbywają się w następujących formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stacjonarnej
 
 
   205h kurs  instruktora terapii zajęciowej
   odbywający się w formie zaocznej

 
Kurs rozpoczyna się w dniu 28 lutego 2014r. o godz. 16,00.

Kurs dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.

W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00 - 16,00.

Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8
(w zakładce "kontakt" znajduje się mapka dojazdu).

Zajęcia teoretyczne, będą odbywały się w następujących terminach: 28 luty -1 marzec,    14 - 15 III,  21 - 22 III, 4 - 5 IV, 11 -12 IV, 25 - 26 IV, 2 -3 V, 9 - 10 V, 16 -17 V, 16 -17 V, 30 - 31 V 2014r. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w dni powszednie, w godz. 8,00-14,00 we wskazanych przez szkołę warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia praktyczne trwają 6 dni – 40h.

Istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w wybranych przez kursanta warsztatach terapii zajęciowej (np. w miejscu zamieszkania, własnym zakładzie pracy).

W zakres kursu wchodzą następujące zajęcia edukacyjne:

lp.

nazwa zajęć edukacyjnych

wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1.

socjologia

11

2.

psychologia

18

3.

pedagogika

14

4.

anatomia i fizjologia

18

5.

patologia z zarysem chorób klinicznych

18

6.

rehabilitacja

16

7.

terapia zajęciowa

30

8.

pracownia terapii zajęciowej

30

9.

zajęcia praktyczne

40

10.

metodyka i dydaktyka pracy

z podopiecznym

10

razem:

205

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej należy:

1. Wypełnić podanie 

Pick a date
>>>>>>Podanie<<<<<<
>>>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na kurs: instruktor terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej.<<<<<<
>>>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<<<<
 

2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

4. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

szkolaoptima@o2.pl,   pzszoptima@o2.pl

6. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

Kurs  jest  odpłatny.  Odpłatność  za  kurs  terapii wynosi 1060,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Opłatę można uiszczać w dowolnych ratach.

zaświadczenie

Po ukończeniu kursu instruktora terapii zajęciowej kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem MEN.

zaświadczenie - strona 1   zaświadczenie - strona 2

 

Przedmioty: terapia zajęciowa i pracownia terapii zajęciowej (elementy arteterapii) - łącznie 70h są to zajęcia na, których kursanci uczą się konkretnych technik terapii zajęciowej. W/w przedmioty prowadzone są przez dwie różne Panie., które przedstawiają różne metody terapii. Główny nacisk (ze względu na fakt że 95% kursantów na kursach terapii zajęciowej to są Panie), kładziemy na wszystkie metody arteterapii (na życzenie kursantów). A więc na rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, kolarze, zdobnictwo i dekoratorstwo, a także na muzykoterapię, biblioterapię, zabawy integracyjne. W mniejszym stopniu na metody socjoterapii. Metody ergoterapii są tylko poruszane. Na życzenie kursantów modyfikujemy program zajęć.
Zajęcia z pracowni terapii zajęciowej - arteterapii prowadzi Pani długoletni nauczyciel praktyk z OSzW, która na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia z przedmiotu terapia zajęciowa prowadzi Pani terapeuta zajęciowy i psycholog z medycznej szkoły policealnej. Z socjologii doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Z psychologii długoletni wykładowca Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Były kierownik WRoTKa. Z rehabilitacji -rehabilitantka ze szpitala. Z pedagogiki dyrektor dps. Z anatomii i patologii pielęgniarka dyplomowana ze szpitala. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na kursie są praktykami.

Warunki zaliczenia kursu:
Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecności na zajęciach teoretycznych. 100% obecności w zajęciach praktycznych. Wykonanie pracy zaliczeniowej - opracowanie planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej.
pytania dotyczące kursów instruktora terapii zajęciowej odbywającego się w formach: zaocznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i w formie stacjonarnej prosimy kierować tutaj.
 
   
  >>undefined<<

 
                     kurs instruktora terapii zajęciowej w pytaniach i odpowiedziach
 
    
     
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
kurs instruktora terapii zajęciowej
odbywający się  z  wykorzystaniem  metod i  technik  kształcenia na  odległość - nabór ciągły

Do kogo jest skierowany kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość ?.

Kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.

Jakie kwalifikacje daje mi kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie instruktora terapii zajęciowej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

  zaświadczenie - strona 1         zaświadczenie - strona 2

Jaki jest koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy kurs instruktora terapii zajęciowej prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

Pick a date
>>>>>>>>podanie<<<<<<<<
>>>>>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na 205h kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<<<<<
>>>>>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima<<<<<<<<
 

2. Wypełnić umowę w dwóch egzemplarzach 

umowa - pobierz

3. Jeden egzemplarz umowy wraz z  kserokopią dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej) podpisane za zgodność z oryginałem  proszę przesłać na adres: 

     Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima                  
     ul. Zwycięstwa 147                               
     75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać z pierwszą pracą zaliczeniową.

4. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

5. Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie
może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Opłata za kurs wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 4 raty.
Wpłat należy dokonywać na podany w umowie nr konta.
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs instruktora terapii zajęciowej


W celu przyspieszenia ukończenia ukończenia kursu po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty prosimy wejść na stronę  MATERIAŁY  NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek zajęć praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków i w ten sposób rozpocząć kurs.
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
e-mailem dostęp do platformy edukacyjnej, 
drogą pocztową:
1. materiały do nauki (na płycie CD)
2. dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją   wypełnienia
3. tematy prac zaliczeniowych
4. dostęp do naszej platformy edukacyjnej, której znajdują się materiały.
5. pomoc e-mailową i telefoniczną
6. dostęp do czatu z wykładowcami


Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs instruktora terapii zajęciowej odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia kursu terapii zajęciowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Odbyć 80 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi - przykłady prac

3. Napisać pracę zaliczeniową: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej przez siebie pracowni terapii zajęciowej (np.: rękodzieła, malarska, tkacka, światła, itd.) – według otrzymanej instrukcji - przykłady prac

4. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.

5. Otrzymujecie Państwo drogą korespondencyjną test z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, anatomii i patologii. Po rozwiązaniu testu odsyłacie mam rozwiązany i podpisany test.

6. Odbywacie Państwo u nas na miejscu w Koszalinie 18h zajęć z terapii zajęciowej

(1 weekend - zajęcia odbywają się w piątek w godz. 15,00-21,00, w sobotę w godz. 8,00-17,00).

Kursanci, którzy z różnych przyczyn nie są wstanie przyjechać na zajęcia praktyczne muszą odbyć 100h zajęć praktycznych.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
 

72h kurs instruktora terapii zajęciowej  odbywający się w formie stacjonarnej

- kurs początkowy


Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć pracę w zawodzie instruktora terapii zajęciowej.

Kurs rozpocznie się dnia 17 marca 2014r.

i potrwa do dnia 22 marca 2014r.

Kurs trwa 6 dni. Kurs trwa od poniedziałku do soboty.

W ciągu 6 dni realizowane są 72h zajęć lekcyjnych.

Kurs składa się z 35h zajęć praktycznych odbywanych w warsztatach terapii zajęciowej oraz 37h zajęć teoretycznych.

Dziennie odbywa się 14h zajęć lekcyjnych

7h dziennie zajęć praktycznych w warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w godz. 8,00 – 14,00. Łącznie od poniedziałku

do piątku odbywa się 35h zajęć praktycznych.

7h zajęć teoretycznych dziennie. Zajęcia teoretyczne odbywają się w godz. 15,00 – 20,20. W budynku ZS Nr 10 w Koszalinie. W sobotę odbywa się 10h zajęć teoretycznych.

lp.

nazwa zajęć edukacyjnych

wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1.

psychologia

6

2.

terapia zajęciowa

13

3.

pracownia terapii zajęciowej

13

4.

zajęcia praktyczne

35

5.

metodyka i dydaktyka pracy z podopiecznym

5

razem:

72

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs początkowy instruktora terapii zajęciowej?.

W celu zapisania się na kurs należy:

1. Wypełnić podanie (podanie)

2. Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie innego  dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) i dyplomu ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły średniej).

3. Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność z oryginałem i podpisać.

4. wpłacić 50 zł zaliczki

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 

35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem:  kurs początkowy  terapii

5. Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:

szkolaoptima@o2.pl  pzszoptima@o2.pl

6. Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu pracy, że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy terapii zajęciowej,

W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym i w jakim wymiarze czasu pracy/etatu.

Po ukończeniu kursu kursanci otrzymują następujące zaświadczenie o ukończeniu kursu:
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 


Wspierane przez Hosting o12.pl