Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 
      kurs  terapii  zajęciowej - 198h kurs podstawowy terapii zajęciowej
     zobacz także wszystkie nasze kursy terapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)  
  zobacz także 205h kurs instruktora terapii zajęciowej  odbywający się w formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość.

 W dniu 7 lutego 2019r. rozpocznie się kolejna edycja 198h kursu podstawowego  terapii zajęciowej w formie zaocznej.
 Kurs w formie on-line trwa cały czas (nabór ciągły).
  Kursy odbywają się w formach: zaocznej i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nabór ciągły).  
   Kurs terapii zajęciowej skierowany jest głównie do osób pracujących w szeroko pojętej sferze usług społecznych (m. in.: pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach opieki, domach pomocy społecznej, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego,w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i in.), które pracują na stanowiskach terapeutów zajęciowych, bądź na pokrewnych stanowiskach pracy. W kursie mogą również  uczestniczyć inne osoby nie związane aktualnie bezpośrednio z opieką społeczną.

  
     Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie zaocznej          oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

kursy terapii zajęciowej: 
- 60h kurs podstaw terapii zajęciowej 
100h kurs podstaw terapii zajęciowej
198h kurs podstawowy terapii zajęciowej 
- 205h kurs instruktora terapii zajęciowej 
205h kurs instruktora terapii
205h kurs starszego instruktora terapii
430h kurs instruktora terapii zajęciowej  
pozostałe kursy dla terapeutów:  
70h kurs podstaw elementy arteterapii  
- 30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej
- 40h kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów
- 100h kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów
- 40h kurs podstaw muzykoterapii dla terapeutów
- 100h kurs podstaw muzykoterapii dla terapeutów
- 270h kurs terapii pedagogicznej dla terapeutów
- 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów
 8h szkolenia dla terapeutów:
praca terapeutyczna z dziećmi z problemami
bajki terapeutyczne, jako metoda redukująca lęki u dzieci
wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi
podstawy komunikacji interpersonalnej
barwa, jako element terapeutyczny
konstrukcja i role bajki terapeutycznej
terapia kolorem - zasady wprowadzania kolorów 
praca terapeutyczna z dziećmi z problemami 


             

 
  cel  kursu

  
 
Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.
 
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową oraz jest przeznaczony dla osób chcących podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.
 
Udział w zajęciach jest odpłatny.
 

Kurs został opracowany na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11  stycznia 2012r.  w  sprawie kształcenia  ustawicznego  w formach  pozaszkolnych  oraz jego  nowelizacją  z dnia  23  października 2012r. - & 3  punkt  5 (kurs,  inny  niż wymienione  w  pkt  1 – 3,  umożliwiający  uzyskiwanie i  uzupełnienie  wiedzy, umiejętności  i  kwalifikacji zawodowych, z późn. zmianami.

 

Program kursu jest programem autorskim.
 

zaświadczenie
Po  ukończeniu  kursu    terapii  zajęciowej  kursant  otrzymuje  zaświadczenie  wydane  na  druku  MEN  przez  Zachodniopomorskie  Centrum  Edukacji  Zawodowej  Optima  z  zgodnie  z rozporządzeniem  MEN.
 
 
      
    
Wszystko na temat kursów terapii zajęciowej. 
 
 
       Formy  kursów  terapii  zajęciowej:
 
       kursy  terapii  zajęciowej  odbywają  się  w:
 
       formie  zaocznej
 
       oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik 
        kształcenia na odległość  
 
       (kursy przeznaczone są dla osób, które posiadają
       minimum  wykształcenie średnie).
 
       kurs w formie zaocznej:
 
     Kurs rozpocznie się w dniu 24 listopada 2017r. 
     o godz. 16,00.
 
     Kurs  w  formie  zaocznej  trwa  198h. 
 
     Dzieli  się  na  część  teoretyczną  i  część  praktyczną.
 
     Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki i w soboty.
     W piątki w godz. 16,00 - 20,00, w soboty w godz. 8,00
     - 16,00.
    
     Zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Nr 10 
     w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 8 (w zakładce "kontakt"
     znajduje się mapka dojazdu).
         
     Zajęcia praktyczne odbywają się w dni powszednie, 
     w godz. 8,00-14,00 we wskazanych przez szkołę               warsztatach terapii zajęciowej. Zajęcia praktyczne 
     trwają 3 dni.
 
 
W  zakres  kursu  wchodzą  następujące  zajęcia  edukacyjne:
 

Lp.

Nazwa  zajęć  edukacyjnych

Wymiar  godzin  zajęć  edukacyjnych

1.

socjologia

13

2.

psychologia

20

3.

pedagogika

14

4.

anatomia  i  fizjologia

20

5.

patologia  z  zarysem  chorób  klinicznych

22

6.

rehabilitacja

24

7.

terapia  zajęciowa

40

8.

pracownia  terapii  zajęciowej

25

9.

zajęcia  praktyczne

20

Razem:

 

198

 
odpłatność
Udział w kursie jest odpłatny. Koszt kursu wynosi: 960,00 zł.
Istnieje  możliwość  rozłożenia  płatności  na  3 - 4
raty.  Pierwszą wpłatę należy dokonać po rozpoczęciu się kursu.  Pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł.
 
Warunki zaliczenia kursu:
Warunkiem zaliczenia kursu jest: minimum 70% obecność na zajęciach teoretycznych, 100% obecność na zajęciach praktycznych, samodzielne  opracowanie  planu  pracy  dla  wskazanej  przez wykładowcę pracowni  terapii  zajęciowej.
 
Zapisy na kursy terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej.
W celu zapisania się na kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie zaocznej należy:
pobrać podanie
Podanie należy wypełnić, dołączyć do niego kserokopię dowodu osobistego (bądź innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL) oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Komplet dokumentów (a więc: podanie i kserokopie) prosimy przesłać na adres:
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima  
ul. Zwycięstwa 147
75-681 Koszalin
bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail:
 
 

 

 

 
 
  Kim  jest  terapeuta  
 zajęciowy
 
 
Terapeuta zajęciowy jest członkiem zespołów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których występują choroby przewlekłe lub powstają nieodwracalne skutki przebytego urazu.

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), z różnego rodzaju . niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach.

Terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta
 

 

 

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania teoretycznego i praktycznego dzięki wykwalifikowanej kadrze nauczycieli.

Przedmioty: terapia zajęciowa i pracownia terapii zajęciowej (elementy arteterapii) - łącznie 65h są to zajęcia na, których kursanci uczą się konkretnych technik terapii zajęciowej. W/w przedmioty prowadzone są przez dwie różne Panie., które przedstawiają różne metody terapii. Główny nacisk (ze względu na fakt że 95% kursantów na kursach terapii zajęciowej to są Panie), kładziemy na wszystkie metody arteterapii (na życzenie kursantów). A więc na rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, kolarze, zdobnictwo i dekoratorstwo, a także na muzykoterapię, biblioterapię, zabawy integracyjne. W mniejszym stopniu na metody socjoterapii. Metody ergoterapii są tylko poruszane. Na życzenie kursantów modyfikujemy program zajęć.
Zajęcia z pracowni terapii zajęciowej - arteterapii prowadzi Pani długoletni nauczyciel praktyk z OSzW, która na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia z przedmiotu terapia zajęciowa prowadzi Pani terapeuta zajęciowy i psycholog z medycznej szkoły policealnej. Z socjologii doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Z psychologii długoletni wykładowca Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Były kierownik WRoTKa. Z rehabilitacji -rehabilitantka ze szpitala. Z pedagogiki dyrektor dps. Z anatomii i patologii pielęgniarka dyplomowana ze szpitala. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia na kursie są praktykami.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia Zajęciowa

 

198h kurs podstawowy terapii zajęciowej odbywający się 
w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość.
Do kogo jest skierowany 198h kurs podstawowy terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Kurs terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia odległość jest przede  wszystkim do osób wykonujących

zawód  terapeuty zajęciowego bądź w swojej pracy

wykonujących elementy terapii zajęciowej, którzy ze względu na odległość

oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne

dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie

zaocznej
 
Jakie kwalifikacje daje mi kurs terapii zajęciowej odbywający
się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 

Kursant biorący udział w kursie terapii zajęciowej odbywającym się w formie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje zaświadczenie 
o ukończeniu  kursu, wydane  na  druku  MEN  przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

patrz:  zaświadczenie           suplement do zaświadczenia 

 

Jaki jest koszt kursu terapii zajęciowej odbywającego się

w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Koszt kursu terapii zajęciowej odbywający się w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 960,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą

kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być

niższa niż 100,00 zł.
 

Kiedy rozpoczyna się i kończy kurs terapii zajęciowej prowadzony

w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kurs  rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.
 
Ile kosztuje udział w kursie terapii zajęciowej?.

Opłata za kurs wynosi 960,00 zł  (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Opłatę można podzielić sobie maksymalnie kilka rat. Minimalna pierwsza wpłata nie 

może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Co należy zrobić, żeby zapisać się na kurs terapii zajęciowej

odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość?.

W  celu  zapisania  się  na  kurs  terapii  zajęciowej odbywający się  

w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  należy:
 

1.  Wypełnić  podanie  

##formID7594c9daf81a500ab1d2becc20ec3e91end##
Pick a date
>>>>>Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2013/14 na 198h kurs podstawowy terapii zajęciowej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.<<<<<
>>>>>Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima.<<<<<
 

2.  Dokonać pierwszej wpłaty - minimum 100,00 zł  (słownie: sto złotych).


Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa  34,  75-681  Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs terapii zajęciowej

 

3.  Wypełnić umowę w  dwóch egzemplarzach  

         umowa - pobierz

4.  Dołączyć kserokopie dowodu osobistego (ewentualnie  innego  dokumentu 

ze zdjęciem i nr PESEL)  i dyplomu ukończenia szkoły  wyższej

(ewentualnie  świadectwa ukończenia szkoły średniej).

5.  Ksero dowodu, świadectwa/dyplomu proszę podpisać za zgodność

z oryginałem i podpisać.

6.  Komplet dokumentów proszę przesłać na adres:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: 

(Ewentualnie resztę dokumentów można przesłać razem z pierwsza pracą zaliczeniową.) 

7.  Jeżeli pracujecie Państwo na stanowisku terapeuty zajęciowego,   

bądź w swojej pracy wykonujecie elementy terapii zajęciowej prosimy             

dosłanie (można w późniejszym okresie czasu) zaświadczenia z zakładu 

pracy,że: dana osoba jest zatrudniona na stanowisku terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonuje elementy  terapii zajęciowej,                                             

 W zaświadczeniu musi być ujęty termin od kiedy jest się zatrudnionym  

i  w  jakim  wymiarze  czasu  pracy/etatu.

 


W celu przyspieszenia ukończenia kursu przez kursanta po wypełnieniu podania i dokonaniu pierwszej wpłaty można wejść na stronę  MATERIAŁY NA  TERAPIĘ  i pobrać dzienniczek  zajęć  praktycznych, instrukcję, tematy prac kontrolnych oraz przejrzeć wzory prawidłowo wykonanych prac kontrolnych i wzory dzienniczków. I  w ten sposób rozpocząć kurs. 


Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie e-mailem dostęp do platformy
edukacyjnej. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz                    przesłaniu kserokopii dowodu osobistego oraz dokonaniu wpłaty  (całości, bądź części) każdy kursant otrzyma e-mailem dostęp do  platformy edukacyjnej, na której zamieszczane są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie  zadania  oraz uczestniczą w dyskusjach na forum. 
Drogą pocztową:

1.  materiały do nauki (na płycie CD)

2.  dzienniczek zajęć praktycznych wraz instrukcją wypełnienia

3.  tematy prac zaliczeniowych

4. pomoc e-mailową i telefoniczną

5. dostęp do czatu z wykładowcami

Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs terapii zajęciowej odbywający się

w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia kursu terapii zajęciowej w z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 
1.  Odbyć 80 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć 

u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii 

zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych  jest  dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany 

przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie

zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić 

Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię

 

2.  Napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, uzależnionymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi. Wzory poprawnie napisanych prac znajdują się na podstronie - materiały na terapię

 

3.  Napisać pracę zaliczeniową: opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej 

 przez siebie pracowni terapii zajęciowej  (np.: rękodzieła, malarska, tkacka, światła,  itd.)

– według otrzymanej instrukcji. Przykłady poprawnie napisanych prac znajdują się na podstronie - materiały na terapię.

 

4.  Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.


5.  Odbyć egzamin w formie testu zaliczeniowego. 

 

6.  Odbywacie Państwo u nas na miejscu w Koszalinie 18h zajęć z terapii zajęciowej 

(1 weekend - zajęcia odbywają się w piątek w godz. 15,00-21,00, w sobotę w godz. 8,00-17,00).
Kursanci, którzy ze względu na, np. pracę, odległość nie są wstanie przyjechać na zajęcia praktyczne muszą odbyć 100h zajęć praktycznych.  

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.


Kurs  terapii  zajęciowej  w  pytaniach  i  odpowiedziach