Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
Najlepsze szkoły 
dla dorosłych.
 

  
     30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej
 
 

  
     30h kursy aktywizacji osoby podopiecznej odbywają się w:

 

 
Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowejkursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutówkursem biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowego, kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów:  http://optima.szkola.pl/KURSY szkolenia.php   http://optima.szkola.pl/platformamoodle
 
 
cel  kursu:

Celem kursów aktywizacji osoby podopiecznej jest zapoznanie kursantów z metodami aktywizacji podopiecznych. Podczas kursu kursanci zostają zapoznani z metodami aktywizacji - metodami terapii zajęciowej – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi rodzajami arteterapii, a więc biblioterapią, plastyko terapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw każdego z rodzajów w odniesieniu do konkretnego problemu diagnostycznego. Podczas kursu zostaną również poruszone metody ergoterapii oraz socjoterapii. 


 
Do kogo skierowane są kursy aktywizacji osoby podopiecznej?
 
Kurs ma na celu wspomóc pracę osób udzielających w swojej pracy wsparcia i pomocy podopiecznym. Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych ośrodkach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszeniach. W kurs przeznaczony jest również dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek środowiskowych, jako forma doskonalenia  własnego warsztatu pracy. Zapraszamy również do udziału w kursie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Od uczestników kursu nie są wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne ani inne kierunkowe uzdolnienia 
oraz pokrewnych instytucjach.

 
 
 
  program kursu:

  Program 30h kursu aktywizacji osoby niepełnosprawnej jest programem autorskim.
 
 
 
Program kursu aktywizacji osoby podopiecznej zawiera następujące treści:
                  1. Warsztat umiejętności interpersonalnych
                      - zabawy z zakresu komunikacji interpersonalnej
                  2. Terapia zajęciowa
                      - podstawowe pojęcia
                      - terapia zajęciowa jako metoda
                  3. Wstęp do arteterapii
                      - definicja
                      - historia powstania arteterapii
                      - rodzaje  arteterapii
                      - cele i zadania arteterapii
                      - formy terapii
                      - zasady prowadzenia zajęć
                      - cechy dobrego terapeuty
                      - pracownia do terapii
                      - zabawy do wykorzystania w procesie arteterapii
                  4. Socjoterapia
                      - istota socjoterapii
                      - struktura zajęć
                      - zasady pracy socjoterapeutycznej
                      - metody pracy z grupą
                      - wykorzystanie wybranych metod pracy z grupą
                  5. Ergoterapia
                      - cele ergoterapii
                      - obszary działalności
                      - ćwiczenia i warsztaty kreatywne
 
 

Kurs jest odpłatny.

Płatność za kurs wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100) 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
tytułem: kurs aktywizacji osoby podopiecznej
 
 
Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

         patrz - zaświadczenie - strona 1        patrz - zaświadczenie - strona 2


  
        Wszystko na temat:

       
     
      odbywającego się w formie zaocznej   

                            

  
       Wszystko na temat:
 
     30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej

       odbywającego się w formie z wykorzystaniem 

       metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 

zobacz także:
 
    szydełkowo                  pracowniaagnieszka.pl                   lalki tildy